Кафедра біології, методології і методики навчання - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Кафедра біології, методології і методики навчання

kafedra

Нормативні документи

Положення про кафедру
Витяг з протоколу № 8 від 15.02.2021 р. Про уточнення штатного розпису кафедри
Склад науково-педагогічних працівників на 2021-2022 н.р.
Склад науково-педагогічних працівників кафедри на 2020-2021 н.р.
Склад науково-педагогічних працівників кафедри на 2019-2020 н.р.
План роботи кафедри на 2021-2022 н.р.
Звіт кафедри за 2019-2020 н.р.
Звіт про роботу кафедри за 2018 р.
План роботи кафедри на 2020-2021 н.р.
План роботи кафедри на 2019/2020 н.р.
План науково-дослідної роботи на 2021-2022 н.р.
План науково-дослідної роботи кафедри на 2020-2021 н.р.
План профорієнтаційної роботи кафедри біології, методології і методики навчання за 2021-2022 н.р.
Графік навчальних практик спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 2021-2022 н.р.
Графік навчальних практик спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 2020-2021 н.р.
Графік семестрових консультацій професорсько-викладацького складу кафедри біології, методології і методики навчання на 2021-2022 н.р.
Графік семестрових консультацій професорсько-викладацького складу на 2020-2021 н.р.
Графік семестрових консультацій науково-педагогічних працівників кафедри на 2019-2020 н.р.
Графік проведення навчальних практик за напрямом підготовки «Біологія» на 2019-2020 р. (денна форма навчання)
Графік педагогічних практик природничо-технологічного факультету (сп. Біологія) на 2019-2020 н.р. (денна форма навчання)
Графік семестрових консультацій професорсько-викладацького складу кафедри біології і методики навчання 2019-2020 н.р.
Програма профорієнтаційної роботи кафедри біології і методики на 2018-2019 н.р.
План профорієнтаційної роботи на 2020-2021 н.р.
План профорієнтаційної роботи на 2019-2020 н.р.
Тематичний план науково-дослідної та науково-методичної роботи викладачів на 2019-2020 н.р.
Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я)»
Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» (другого рівня вищої освіти)
Положення про кваліфікаційні (випускні) роботи (для вступників 2020 р.)

Close

Забезпечення освітнього процесу

Перелік дисциплін, що забезпечує кафедра біології і методики навчання (2020-2021 н.р.)

Перелік дисциплін, що забезпечує викладання кафедри (2019-2020 н.р.)

План підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри

Робочі програми навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (біологія та здоров’я людини):

Робоча програма навчальної дисципліни Історія України, історія культури України, історія науки і техніки

Робоча програма навчальної дисципліни Філософія

Робоча програма навчальної дисципліни Українська мова

Робоча програма навчальної дисципліни Новітні інформаційні технології та ТЗН

Робоча програма навчальної дисципліни Методологія наукових досліджень у біології

Робоча програма навчальної дисципліни Педагогіка

Робоча програма навчальної дисципліни Психологія

Робоча програма навчальної дисципліни Основи інклюзивної освіти

Робоча програма навчальної дисципліни Безпека життєдіяльності

Робоча програма навчальної дисципліни Фізична культура

Робоча програма навчальної дисципліни Хімія органічна. Хімія аналітична

Робоча програма навчальної дисципліни Хімія загальна, неорганічна та фізколоїдна

Робоча програма навчальної дисципліни Анатомія людини

Робоча програма навчальної дисципліни Фізіологія людини

Робоча програма навчальної дисципліни Основи медичних знань

Робоча програма навчальної дисципліни Валеологія. Вікова фізіологія та шкільна гігієна

Робоча програма навчальної дисципліни Ботаніка (анатомія, морфологія)

Робоча програма навчальної дисципліни Систематика, екологія та філогенія рослин

Робоча програма навчальної дисципліни Зоологія. Екологія і філогенія безхребетних

Робоча програма навчальної дисципліни Зоологія хребетних та народна зоологія

Робоча програма навчальної дисципліни Методика навчання біології (за ОП 2018 р.)

Робоча програма навчальної дисципліни Методика навчання біології (за ОП 2019-2020 рр.)

Робоча програма навчальної дисципліни Методика навчання основ здоров’я

Робоча програма навчальної дисципліни Біохімія. Фізіологія рослин

Робоча програма навчальної дисципліни Мікробіологія і вірусологія

Робоча програма навчальної дисципліни Історія розвитку органічного світу

Робоча програма навчальної дисципліни Генетика з основами селекції. Молекулярна біологія

Робоча програма навчальної дисципліни Основи паразитології

Анотації першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Анотація Біохімія. Фізіологія рослин

Анотація Ботаніка (анатомія, морфологія)

Анотація Хімія загальна, неорганічна та фізколоїдна

Анотація Методика навчання біології

Анотація Методологія наукових дослідження у біології. Інфомедійна грамотність

Анотація Мікробіологія і вірусологія

Анотація Зоологія хребетних та народна зоологія

Анотація Зоологія. Екологія та філогенія безхребетних

Анотація Навчально-польова практика з ботаніки та зоології хребетних

Анотація Навчально-польова практика з ботаніки та зоології безхребетних (Зоологія безхребетних)

Анотація Генетика з основами селекції. Молекулярна біологія

Анотація Хімія органічна. Хімія аналітична

Нові інформаційні технології та ТЗН

Педагогіка. Основи педагогічної майстерності

Іноземна мова

Українська мова

Основи інклюзивної освіти

Психологія

Філософія

Історія науки і техніки

Історія України, історія культури України

Навчально-виробнича практика з біології в базовій школі

Еволюційне вчення

Навчальна практика з генетики та основ здоров’я

Систематика. Екологія та філогенія рослин

Анатомія людини

Безпека життєдіяльності

Вікова фізіологія та шкільна гігієна

Валеологія

Методика навчання основ здоров’я

Основи медичних знань

Фізіологія людини

Навчально-виробнича практика з основ здоров’я людини 

Навчальна практика з генетики та основ здоров’я

Анотації другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Анотація до робочої програми навчальної дисципліни Методологія та організація науково-педагогічних досліджень

Анотація до робочої програми навчальної дисципліни Сучасні аспекти збереження флори України

Анотація до робочої програми навчальної дисципліни Популяційна біологія

Анотація до робочої програми навчальної дисципліни Організація проєктно-дослідницької діяльності учнів у профільній школі

Анотація до робочої програми навчальної дисципліни Методика навчання біологічних дисциплін у профільній школі

Анотація до робочої програми навчальної дисципліни Інноваційні технології навчання біології та основ здоров’я

Анотація до робочої програми навчальної програми навчальної дисципліни біотехнологія, генна інженерія, біоетика з основами біологічної безпеки

Анотація із освітнього компонента Педагогічна (наукова) практика

  1. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця (Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи)
  2. Реформування і модернізація системи освіти в Україні (Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи)
  3. Цифрові інструменти в освітній діяльності вчителя (Кафедра цифрових технологій навчання)
  4. Педагогічна валеологія (Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології)
  5. Іноземна мова за професійним спрямуванням (Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання)
  6. Методика навчання основ здоров’я (Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології)
  7. Анатомія людини (Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології)
  8. Валеологія (Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології)
  9. Фізіологія людини (Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології)

Програми підготовки до атестації:

Програма підготовки комплексного кваліфікаційного іспиту другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (протокол №2 від 20.09.2021р.)
Програма підготовки комплексного кваліфікаційного іспиту другого (магістерського) рівня вищої освіти (за умов перехресного вступу) за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (протокол №2 від 20.09.2021р.)

Програма підготовки комплексного кваліфікаційного іспиту другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (протокол №2 від 5.10.2020)

Програма підготовки комплексного кваліфікаційного іспиту другого (магістерського) рівня вищої освіти (за умов перехресного вступу) за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (протокол №2 від 5.10.2020)

Програма підготовки до комплексного кваліфікаційного іспиту першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 середня освіта (Біологія та здоров’я людини) галузі знань 01 Освіта Педагогіка

Програма підготовки до іспиту з психолого-педагогічних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Cередня освіта (Біологія та здоров’я людини) галузі знань 01 Освіта Педагогіка

Навчально-методичне забезпечення практик:

Перелік баз практик (2020-2021 н.р.)

Перелік баз практик (2019-2020 н.р.)

Робоча програма педагогічної практики

Робоча програма навчальної та науково-дослідної практики

Робоча програма навчально-польової практики з ботаніки та зоології безхребетних

Робоча програма навчально-польової практики з ботаніки та зоології хребетних

Робоча програма навчально-виробничої практики з біології у базовій школі

Робоча програма навчально-виробничої практики з основ здоров’я людини в базовій школі

Робоча програма навчальної практики з генетики та основ сільського господарства

Наукова тема кафедри

Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових та кваліфікаційних робіт:

Організація наукових досліджень бакалаврського рівня із біології та методики навчання

Організація наукових досліджень магістерського рівня із біології

Тематика кваліфікаційних робіт кафедри біології, методології і методики навчання на 2020-2021 н.р.

Тематика кваліфікаційних робіт кафедри біології, методології і методики на 2019-2020 н.р.

Тематика курсових робіт із фахових дисциплін

Close

Каталог вибіркових дисциплін

Вибіркові дисципліни Сп. 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Правові основи діяльності вищої школи

Фітовалеологія

Основи фітопатології

Основи валеологічного моніторингу та валеодіагностика

Валеопсихологія

Етновалеологія

Біологічні аспекти взаємодії живих організмів

Проблеми збереження біорізноманіття в урбанізованому середовищі

Формування здоров’язбережувального середовища у закладах освіти

Організація проектно-дослідницької діяльності учнів у старшій профільній школі

Історія розвитку сучасної біології в Україні та світі

Основи масажу та самомасажу

Основи тактичної медицини у військово-польових умовах

Сучасні методи біоіндикації довкілля

Основи фітоценології

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Антропологія

Бiометрiя

Біологічний метод захисту рослин

Біосферний рівень організації життя

Вікова психологія

Вступ до спеціальності практичного психолога

Гідробіологія

Дослідницька діяльність школярів із біології

Інтерактивні методи навчання біології в базовій школі

Історія біології

Історія психології

Загальна цитологія і гістологія

Здоров’язберігаючі педагогічні технології

Екологія

Експериментальна психологія

Експериментальна психологія і психодіагностика

Ентомологія

Історія розвитку органічного світу

Заповідна справа

Конституцiйне право України

Лікарські рослини з основами ресурсознавства

Медико-біологічні та валеологічні основи планування сім’ї

Медико-біологічні та валеологічні основи репродуктивного здоров’я

Методика розв’язування задач із біології

Методика шкільного експерименту з біології

Основи акваріумістики

Основи біомоніторингу довкілля

Основи геоботанiки

Основи декоративного садівництва та квітникарства

Основи дефектології

Основи педіатрії і гігієни дітей та підлітків

Основи раціонального природокористування

Основи сільського господарства

Основи паразитології

Охорона біорізноманіття від неаборигенних організмів

Патопсихологія

Підготовка вчителів біології до роботи в новій українській школі

Політологія. Правознавство

Прикладна ботаніка вищих рослин

Психогiгiєна

Психологічні основи статі

Психокорекція

Позакласна та позашкільна робота з біології

Радіобіологія

Соціальна психологія

Статистичні методи емпіричних досліджень в біології та валеології

Сучасні оздоровчі системи

Правознавство

Психолого-педагогічна експертиза

Україна в європейськiй iсторiї ХХ-ХХI ст.

Україна в системі міжнародної безпеки і євроатлантичного співробітництва

Фізіологія вищої нервової діяльності

Фізика з основами біофізики

Close

Освітні програми

Рішення щодо акредитація ОП:

Сертифікат про акредитацію ОП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Сертифікат про акредитацію ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітні програми:

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2018 р.)

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2019 р.)

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2020 р.)

Проєкт освітньо-професійна програма «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021 р.)

Витяги з протоколів засідання робочих груп:

Витяг з протоколу №1 від 14 травня 2018 р.

Витяг з протоколу №4 від 1 червня 2018 р.

Витяг з протоколу №6 від 21 січня 2019 р.

Витяг з протоколу №7 від 5 лютого 2020 р.

Витяг з протоколу №7 від 13 січня 2021 р. про заміну гаранта

Витяг з протоколу №8 про професійний стандарт вчителя закладів загальної середньої освіти

Витяг з протоколу №9 засідання робочої групи

Витяг з протоколу №9 розширеного засідання кафедри

Витяг з протоколу № 10 засідання робочої групи

Close

Кафедра біології, методології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»  забезпечує викладання нормативних та вибіркових освітніх компонентів здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014 Середня освіта (Географія) факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій, 015 Професійна освіта (Охорона праці) факультету технологічної і математичної освіти, 015 Професійна освіта (Харчові технології), 015 Професійна освіта (Товарознавство) факультету фінансово-економічної і професійної світи, зокрема: Ботаніка (анатомія, морфологія); Систематика, екологія та філогенія рослин; Зоологія хребетних та народна зоологія; Зоологія. Екологія та філогенія безхребетних; Біохімія; Хімія органічна. Хімія аналітична; Хімія загальна, неорганічна та фізколоїдна; Фізіологія рослин; Генетика з основами селекції. Молекулярна біологія; Еволюційне вчення; Мікробіологія і вірусологія; Методика навчання біології; Методологія та організація науково-педагогічних досліджень; Методика навчання біологія і основ здоров’я у старшій школі; Біотехнологія, генна інженерія; Основи дендрології, квітникарства та фітодизайну; Флора України; Біоетика з основами біологічної безпеки; Інноваційні технології навчання біології та основ здоров’я; Популяційна біологія тощо.

Кафедра підтримує творчі та наукові зв’язки з науково-дослідними установами та закладами освіти України. У межах укладених договорів про співпрацю між ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та закладами загальної середньої та передвищої освіти стейкхолдери долучаються до організації і реалізації освітнього процесу ЗВО. Вони забезпечують проходження здобувачами вищої освіти педагогічної практики, беруть участь у роботі настановчих і підсумкових педагогічних конференціях, організовують експериментальні майданчики з метою проведення педагогічних досліджень із методики навчання біології і основ здоров’я і надають пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу.

Окрім того, укладені договори про співпрацю із науковими установами, а саме: Інститутом розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН, Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка НАНУ, ТОВ «Всеукраїнського наукового інституту селекції» тощо. Провідні фахівці яких беруть участь у консультуванні здобувачів вищої освіти, які спрямовані на поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань із освітніх компонентів ОП, оволодіння необхідними професійними компетентностями.

Матеріально-технічне забезпечення ОП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»

КЕРІВНИЦТВО

Шапран Ю.П.

Шапран Юрій Петрович

кандидат біологічних наук, доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри біології, методології і методики навчання

Особистий профіль  »

ЗАСТУПНИКИ

Трускавецька І.Я.

Трускавецька
Ірина Ярославівна

кандидат історичних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи і виробничих питань

Особистий профіль  »

Дзюбенко О.В.

Дзюбенко Олена Володимирівна

кандидат біологічних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Особистий профіль  »

Довгопола Л.І.

Довгопола Людмила Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри із міжнародної діяльності й профорієнтаційної роботи

Особистий профіль  »

СКЛАД

Куйбіда В.В.

Куйбіда Віктор Віталійович

кандидат біологічних наук, доктор історичних наук, професор

Особистий профіль  »

Глоба О.Ф.

Глоба Ольга Федорівна

кандидат історичних наук, доцент

Особистий профіль  »

Лопатинська В.В.

Лопатинська
Валентина Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Особистий профіль  »

Крецул Н.І.

Крецул Наталія Іванівна

кандидат історичних наук, доцент

Особистий профіль  »

Шаповал Л.В.

Шаповал Лариса Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Особистий профіль  »

ЛАБОРАНТИ

Титечко С.О.

Титечко Сніжана Олександрівна

старший лаборант

Марущак Ірина

Марущак Ірина Володимирівна

лаборант кабінету біохімії

ГРАФІК РОБОТИ

Пн. – Пт. – 830–1700
Сб. – Нд. – вихідний

Обідня перерва: 1230–1300

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, поверх № 4, каб. 420.

 kafbiology@ukr.net

Facebook

Перейти до вмісту