Кафедра документознавства та методики навчання - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Кафедра документознавства та методики навчання

kafedra_doc

На кафедрі документознавства та методики навчання здійснюється підготовка фахівців за освітніми рівнями «бакалавр»: спеціальностей «Професійна освіта (Документознавство)», (освітньо-професійна програма «Професійна освіта (Документознавство)»), «Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)» (освітньо-професійна програма «Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)»), «Професійна освіта (Цифрові технології)» (освітньо-професійна програма «Професійна освіта (Цифрові технології)»), «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітньо-професійна програма «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») і «магістр» спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)» (освітньо-професійна програма «Професійна освіта (Документознавство)»), (освітньо-наукова програма «Професійна освіта (Документознавство)»).

В університеті загалом та на кафедрі зокрема, генеруються сучасні знання, створюються умови для формування високоосвіченої, національно свідомої, творчої, відповідальної, соціально активної особистості для задоволення попиту суспільства на підготовку конкурентоспроможного фахівця зі спеціальностей, за якими здійснюється підготовка. Колектив кафедри об’єднує науково-педагогічних працівників, які мають високий рівень фахової підготовки, досвід викладання у вищій школі, значний науковий доробок.

Метою впровадження освітніх програм за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти кафедри є забезпечення фундаментальної теоретичної і практичної підготовки висококваліфікованих фахівців здатних до науково-педагогічної діяльності, фахового моделювання освітнього процесу, розв’язання актуальних проблем у сфері професійної освіти, проведення та презентації досліджень у науковій та професійній сферах; здатних працювати за новітніми принципами й технологіями, готовими до самоорганізації, генерування і реалізації нових ідей, постійного самовдосконалення.

Студенти здобувають знання, вміння і навички з таких професійно-орієнтованих дисциплін: «Документознавство (загальне і спеціальне)», «Діловодство (загальне і спеціальне)», «Управлінське документознавство», «Кадрове діловодство», «Документно-інформаційні комунікації», «Методика професійного навчання: дидактичне проектування, основні технології навчання», «Методика викладання фахових дисциплін (документознавство, цифрові технології, видавничо-поліграфічна справа»), «Комунікативні процеси в педагогічній діяльності», «Електронний документообіг», «Аналітико-синтетична переробка документної інформації», «Інформаційні системи та технології забезпечення діловодства», «Основи педагогічної творчості», «Основи наукових досліджень та академічного письма» та ін.

Освітній процес забезпечено фаховою літературою, посібниками, методичними рекомендаціями, програмами з курсів як обов’язкової, так і вибіркової складової. На кафедрі функціонує наукова школа «Мова засобів масової інформації: динаміка, інновації, медіаосвіта». Викладачі і студенти кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, організовують науково-практичні семінари, круглі столи, інтелектуальні змагання, навчальні екскурсії. Щорічно на кафедрі документознавства та методики навчання проводиться Міжнародна дистанційна науково-методична конференція «Передові технології реалізації освітніх ініціатив».

Принцип студентоцентризму спонукає кафедру документознавства та методики навчання збалансувати високий рівень первинної професійної підготовки та вміння самонавчатися з фундаментальною підготовкою, яка дозволяє нарощувати необхідні фахові знання, надає здатність працювати у багатофункціональному швидкозмінному інформаційно-технологічному середовищі. Кафедра постійно піклується про високу фахову підготовку здобувачів вищої освіти: забезпечує системний моніторинг розвитку галузі професійної освіти та документно-інформаційних комунікацій; організовує спільні дослідження викладачів і студентів, присвячені найбільш актуальним проблемам професійної освіти, документознавства, видавничо-поліграфічної справи та цифрових технологій; займається пошуком і впровадженням у навчальний процес інновацій та сучасних технологій (електронне навчання, автоматизований контроль, тренінги); розробляє й видає актуальні навчальні посібники з дисциплін, що формують освітні програми.

Особливий акцент в освітньому процесі звернено на професійно-практичну підготовку здобувачів вищої освіти. Базами практики для студентів є заклади вищої освіти, наукові установи, провідні підприємства й організації різних форм власності: технікуми, коледжі, органи влади і місцевого самоврядування, бібліотеки, служби документаційного забезпечення підприємств і т.ін. Тут студенти можуть поглибити і закріпити знання, набуті у процесі навчання, розвинути навички практичної діяльності, набути досвіду роботи з документами й інформацією, підготуватися до самостійної роботи на посадах, що передбачені кваліфікаційною характеристикою.

Перспективними напрямами роботи кафедри є:

 • підготовка конкурентоспроможного випускника, професійного фахівця нової формації;
 • розробка та гармонізація компетентностей і результатів навчання в освітніх програмах через призму студентоцентризму;
 • набуття викладачами кафедри практичного досвіду під час підвищення кваліфікації та його впровадження у власну професійну діяльність;
 • посилення теоретичної та практичної значущості наукових доробків, підготовлених професорсько-викладацьким складом кафедри, та створення наукового продукту інноваційного характеру як результату стажування;
 • розвиток наукової ініціативи молодих науковців кафедри, активізація діяльності студій кафедри та налагодження співпраці з аналогічними осередками у ЗВО України та інших країн;
  підвищення якості наукових робіт викладачів кафедри; збільшення кількості публікацій викладачів у наукометричних виданнях (Scopus, Web of Science й ін.) та кількості цитувань (індекс Гірша (h-індекс));
 • застосування засобів сучасних інформаційних технологій у навчальному та дослідницькому процесах;
 • здійснення науково-дослідної роботи у межах наукових кафедральних тем, залучення студентів до науково-дослідної роботи;
 • встановлення партнерських освітніх і дослідницьких взаємин з вітчизняними та міжнародними центрами у галузі документознавства та видавничо-поліграфічної справи;
 • участь у міжнародних освітніх програмах і проектах, підготовка проектів до міжнародних конкурсів на отримання грантів, наукове стажування за кордоном, запрошення провідних науковців до університету;
 • участь у міжнародних конференціях, проведення міжгалузевих, міжкафедральних наукових семінарів;
 • поглиблення процесів інтернаціоналізації вищої освіти;
 • розвиток міжнародної академічної мобільності викладачів і студентів.

Колектив кафедри документознавства та методики навчання створює дружню доброзичливу атмосферу для реалізації творчого потенціалу кожного здобувача вищої освіти і чекає на навчання всіх, хто відчуває потяг до опанування спеціальностей «Професійна освіта (Документознавство)», «Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)» та «Професійна освіта (Цифрові технології)».

«Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)»

«Професійна освіта (Документознавство)»

КЕРІВНИЦТВО

Зленко А.М.

Зленко Алла Миколаївна

кандидат історичних наук, доцент

Завідувач кафедри документознавства та методики навчання

Особистий профіль »

ЗАСТУПНИКИ

Плужник

Плужник Оксана Василівна

PhD, старший викладач

Заступник завідувача з навчально-методичної роботи та виробничих питань

Особистий профіль »

Levchenko-I.M.

Левченко Інна Миколаївна

доктор історичних наук, професор

Заступник завідувача з науково-дослідної та міжнародної діяльності

Особистий профіль »

Іващенко А.В.

Іващенко Андрій Володимирович

кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник завідувача з організаційно-виховної та профорієнтаційної роботи

Особистий профіль »

СКЛАД

Довжук І.В.

Довжук Ігор Володимирович

доктор історичних наук, професор

Особистий профіль »

Навальна М.І.

Навальна Марина Іванівна

доктор філологічних наук, професор

Заступник завідувача з наукової роботи

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

Орлик В.М.

Орлик Василь Михайлович

доктор історичних наук, професор

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

Шимченко Л.А.

Шимченко Людмила Анатоліївна

кандидат філософських наук, доцент

Особистий профіль »

Мірошніченко Д.А.

Мірошніченко Денис Анатолійович

кандидат історичних наук, доцент

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

Дрок П.В.

Дрок Павло Валерійович

кандидат історичних наук, доцент

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

Калужинська Ю.В.

Калужинська Юлія Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

1636116624906

Лазуренко Олена Григорівна

кандидат історичних наук, викладач

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

Говоровська О.О.

Говоровська Ольга Олександрівна

доктор історичних наук, доцент

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

phd_1754-1-300x300

Луцик Оксана Олександрівна

викладач

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, поверх № 3, каб. 312.

kaf.dz@ukr.net

Facebook

Instagram

Перейти до вмісту