Кафедра теорії та методики професійної підготовки - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Кафедра теорії та методики професійної підготовки

Кафедра теорії та методики професійної підготовки

Згідно наказу №156 від 22.09.2015 року з метою забезпечення умов акредитації підготовки фахівців за напрямом 6.010104 Професійна освіта (охорона праці) та ліцензування магістратури, а також приведення у фахову відповідність професорсько-викладацького складу природничо-технологічного факультету та на підставі рішення Вченої ради університету від 31.08.2015 р., протокол №1 було створено кафедру теорії та методики професійної підготовки (завідувач кафедри – Шапран Юрій Петрович, доктор педагогічних наук, професор).

Кафедра теорії та методики професійної підготовки має статус випускової кафедри (Наказ № 156 від 22.09.2015 р.).

Метою новоствореної кафедри є формування та розвиток універсальних і професійних компетентностей в галузі професійної освіти, що детермінує професійну підготовку конкурентно-спроможних та мобільних на сучасному ринку праці майбутніх педагогів, інспекторів із охорони праці. Основним завданням кафедри є формування у майбутніх фахівців означеного профілю здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в освітній галузі та професійної діяльності з охорони праці.

На кафедрі проводяться програмно-цільові дослідження з проблем підготовки і практичної діяльності спеціалістів із охорони праці. Наукові пошуки викладачів кафедри інтегруються довкола загально-кафедральної проблеми «Професійна підготовка майбутніх фахівців в умовах інтеграційних процесів європейського освітнього простору», результати якої викладено у наукових і навчально-методичних працях викладачів. На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальностей 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук) й 015 – професійна освіта (здобуття наукового ступеня PHd доктора філософії), в якій захищено три особи й здобувають наукові ступені чотири аспіранти.

Методична робота кафедри спрямована на забезпечення якісної підготовки фахівців шляхом розробки навчальних і робочих навчальних програм, електронних конспектів лекцій, методичних вказівок до практичних і лабораторних занять, курсових та дипломних робіт, різних видів практик, самостійної та індивідуальної роботи студентів, модульних і комплексних контрольних робіт тощо. Викладачі кафедри забезпечують викладання 32 дисциплін, які віддзеркалені у відповідних навчально-методичних комплексах (друковані й електронні варіанти), й постійно доповнюються та поновлюються.

Навчальний процес організований із урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтацією на формування гармонійно освіченої особистості, здатної до постійного самооновлення наукових знань, професійної мобільності та ефективної адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Під час вивчення професійно-орієнтованих дисциплін викладачі кафедри інтенсивно впроваджують сучасні інноваційні технології, нові технічні засоби навчання, елементи дистанційного навчання, що сприяє ефективному викладанню дисциплін спеціальності.

КЕРІВНИЦТВО

Шапран Ю.П.

Шапран Юрій Петрович

кандидат біологічних наук, доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри теорії та методики професійної підготовки

Особистий профіль   »

ЗАСТУПНИК

Новак О.М.

Новак Ольга Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри 

Особистий профіль   »

СКЛАД

Вайнтрауб М.А.

Вайнтрауб Марк Абрамович

доктор педагогічних наук, професор

Особистий профіль   »

Бокшиц О.М.

Бокшиц Олена Миколаївна

кандидат історичних наук, доцент

Особистий профіль   »

Каменська І.С.

Каменська Ірина Степанівна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Особистий профіль   »

Левченко І.М.

Левченко Іннна Миколаївна

доктор історичних наук, доцент

Особистий профіль   »

Литвин А.Ф.

Литвин Андрій Федорович

кандидат педагогічних наук, доцент

Особистий профіль   »

Лаун С.Ю.

Лаун Сергій Юрійович

кандидат педагогічних наук, старший викладач 

Особистий профіль   »

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Ващенко А.П.

Ващенко Анна Петрівна

ГРАФІК РОБОТИ

Пн. – Пт. – 830–1700
Сб. – Нд. – вихідний

Обідня перерва: 1230–1300

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Ноковиївське шосе, 2, поверх № 3, каб. 321 (філіал факультету).

+38 (04567) 5-45-42

 kaf.tmppop16@ukr.net

Facebook

Перейти до вмісту