Наукова робота - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Наукова робота

На кафедрі проводяться програмно-цільові дослідження з проблем підготовки і практичної діяльності спеціалістів із охорони праці. Наукові пошуки викладачів кафедри інтегруються довкола загально-кафедральної проблеми «Професійна підготовка майбутніх фахівців в умовах інтеграційних процесів європейського освітнього простору» (науковий керівник Шапран. Ю.П.) (Державний реєстраційний номер 0118U002081).

У межах зазначеної кафедральної теми здійснюється науково-методичний супровід аспірантів. Зокрема, на кафедрі теорії та методики професійної підготовки дисертаційні дослідження виконують аспіранти за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук) й 015 – професійна освіта (здобуття наукового ступеня PHd доктора філософії).

Професорсько-викладацький склад кафедри систематично підвищує свій кваліфікаційний рівень шляхом стажування в провідних закладах вищої освіти України та країн Європейського союзу.

За останні 5 років викладачами кафедри захищено 1 кандидатську дисертацію (Литвин А.Ф.), науковим керівником якої є професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи (Шапран О. І.).

За результатами дослідження наукові здобутки викладачів кафедри висвітлюються в монографіях, навчальних посібниках, публікаціях у наукових журналах, фахових збірниках наукових праць, збірниках матеріалів всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій як в Україні, так і за її межами.

Перейти до вмісту