Міжнародна діяльність - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Міжнародна діяльність

У розвитку міжнародної співпраці факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій дотримується принципів Концепції розвитку Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» на 2021-2025 роки та Стратегії інтернаціоналізації на 2017-2020 роки.

Зокрема, пріоритетними цілями такої роботи є інтеграція у європейський і світовий освітній простір, інтернаціоналізація науково-освітнього процесу, орієнтація на найкращий світовий досвід та практики тощо.

Актуальна міжнародна співпраця

Проєкт програми Erasmus+ KA2. №586098-EPP-1-2017-1-UAEPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED» (2017-2021 рр.);

«Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» – проєкт Ради міжнародних досліджень та обмінів (IREX), за підтримки посольств Великої Британії та США, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси (2019-2020 рр.).

До проєкту долучилися чотири викладачі факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій, а саме: Васенко Олександр (заступник декана з міжнародної роботи), Зленко Алла (завідувач кафедри документознавства та методики навчання), Ісайкіна Олена (доцент кафедри документознавства та методики навчання) та Коцур Леся (доцент кафедри політології). За результатами викладачами були розроблені нові програми навчальних дисциплін з урахуванням інфо-медійної грамотності. В університеті була започаткована нова навчальна програма «Інфомедійна грамотність».

Проєкт «Зміни педагогічних факультетів та університетів у XXI столітті» (2019-2021 рр.). Реалізується університетом імені Т. Масарика за підтримки Чеської агенції розвитку;

Реалізовані міжнародні програми(проєкти)

Проєкт TEMPUS IV №543707-TEMPUS-1-2013-1-DE TEMPUS-JPHES «Екологічна освіта для Білорусі, Росії та України» (2014-2016 рр.);

Україно-турецький проєкт «Зміцнення міжкультурних зв’язків, охоплення відмінностей» (2017 р.)

Війни й конфлікти із залученням сучасних методик збройної і інформаційної агресії продукують поширення агресії, ксенофобії і расизму серед населення багатьох цивілізованих країн світу. Саме тому 18–24 вересня 2017 р. Стамбул, місто із древньою історією, об’єднало науковців політологів, істориків, журналістів, аспірантів та студентів у рамках проекту «Зміцнення міжкультурних зв’язків, подолання стереотипів» (EU Project 2017, “Strengthen Cross-Cultural Connections, Embrace the Differences”). Проект реалізовувався Стамбульським фондом науки та культури у межах програми освітніх обмінів Еразмус+. До участі у проекті був запрошений ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Очолював делегацію декан факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій, доктор історичних наук Віталій Коцур.

Даний проект об’єднав представників різних національностей, зокрема українців, турків, сирійців, молдаван, бразильців, бангладешців, тощо. Були охоплені провідні навчальні заклади та різноманітні фундації і фонди з різних країн, а саме: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університету імені Григорія Сковороди», Національний університет «Острозька академія», Стамбульський університет, Аграрний університет Республіки Молдова, Стамбульський фонд науки та культури, Сирійська організація громадянського суспільства (Syrian civil society organization ‒ МІDAD) тощо. Під час обговорення проекту були актуалізовані питання культурних стереотипів щодо арабського світу у міжнародних ЗМІ, особливості релігійних традицій різних народів та можливостей діалогу і мирного співіснування, пошук спільних тематик, які б сприяли реалізації спільних освітніх проектів, зменшення конфліктогенності регіонів, мінімізації агресії під час міжетнічних, релігійних , політичних та міжнародних конфліктів;

Україно-турецький проєкт програми Erasmus+ Youth №2018-2-TR01-KA105-060932 «Обмін культурною спадщиною» (2019 р.)

Викладачі та студенти нашого університету взяли участь у проекті Еразмус+ «Tracing Cultural Heritage», що передбачає обмін культурною спадщиною між різними націями, формування у сучасної молоді полікультурної компетентності, поваги до історії як власного народу, так і сусідніх держав. Очолював делегацію декан факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій, доктор історичних наук Віталій Коцур. Проект відбувався за підтримки ректора університету Віктора Коцура, керівником проекту виступала декан педагогічного факультету Наталія Ігнатенко, організація заходу проходила завдяки відділу міжнародних зв’язків в особі очільниці Оксани Ковтун;

Проєкт програми Erasmus+ Youth № 2019-1-TR01-KA105-070217 «Єдність – це сила» (2020 р.).

Багаторічний досвід співпраці різними турецькими організаціями і університетами має неабиякий вплив на мотивацію студентства нашого університету до навчання, вдосконалення рівня англійської мови, вивчення культурних надбань багатьох народів. Упродовж тижня, 20-27 лютого 2020 року, шість студентів під керівництвом декана факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій, доктора історичних наук, професора кафедри публічного управління та адміністрування Коцура Віталія відвідали в Туреччині місто Шанлиурфа. Метою проекту «Єдність – це сила» (Unity is Strength) було поглиблення соціальної взаємодії між учасниками полікультурного діалогу з України, Туреччини, Німеччини та Молдови. Загалом до проекту були залучені 28 осіб. Учасники проекту довели, що соціальна згуртованість – це здатність жити разом поєднуючи різноманітні релігійні, мовні, расові та статеві відмінності. У цьому контексті тренінги висвітлювали аспекти соціальної згуртованості, єдності, соціального підприємництва, міжкультурної комунікації та нерівності можливостей. Колектив делегації нашого університету залишився під глибокими враженнями від проекту «Єдність – сила». Саме тому керівником делегації від України Віталієм Коцуром та учасником проекту, аспірантом університету, лаборантом кафедри публічного управління та адміністрування Богданом Яценком було підготовлене відео, яке в подальшому тільки поглибить співпрацю між нашими країнами.

Міжнародні стажування науково-педагогічних працівників факультету

Викладачі факультету проходять стажування за кордоном, зокрема: В.В. Коцур з 28 січня 2016 – по 28 червня 2016 р. проходив стажування у Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Польща, з 12 травня – по 2 червня проходив стажування в Інституті історії і політології Поморської АкадеміЇ в Слупську (Akademia Pomorska w Słupsku), Польща, проходив Міжнародне стажування на базі п’ятого Міжнародного освітнього форуму-практикуму на базі Ukrainian Global School з 2.11.2019 по 3.11.2019 в м. Київ, Г. Г. Січкаренко пройшла наукове стажування в Університеті Менделя в Брно (Чеська республіка) за підтримки Східно-Європейського центру фундаментальних досліджень (Прага) за напрямами «Соціологія» й «Історія» із захистом наукового проєкту «Актуальні проблеми та перспективи розвитку соціології вищої освіти в Україні» (Сертифікат № 548 від 3 червня 2016 р.). О. Д. Ісайкіна, А. М. Зленко з 21 по 27 жовтня 2018 р. пройшли стажування на базі Економічного університету у Вроцлаві (Польща) за загальною темою «Сучасний університет: міжнародне співробітництво та академічна мобільність».

Участь студентів факультету в міжнародній діяльності

Україно-данська студентська літня школа (2016-2018 рр.).

Важливим у розвитку факультету є розширення студентського самоврядування. Створено студентську раду та студентський деканат. Всі студенти забезпечені гуртожитком готельного типу.

Наукова робота студентів плідно представлена Науковим товариством факультету, а також залученістю молодих науковців у діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету.

Активно проводиться інтернаціоналізація освітнього процесу. Науково-педагогічні працівники та студенти долучаються до різних міжнародних проєктів. Зокрема, здійснюється співпраця з Чеською агенцією розвитку та асоціацією міжнародних справ, Стамбульським фондом науки та культури. У межах реалізації завдань Міжнародного проєкту програми ЄС Erasmus + KA 2 «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED».

Перейти до вмісту