Наукова робота - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Наукова робота

Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій має потужний професорсько-викладацький склад, спроможний продукувати ґрунтовний науковий і навчально-методичний продукт.

Разом на факультеті (станом на 01.01.2021.)

Всього 77 осіб
з них Докторів наук 16 осіб
Кандидатів наук 42 осіб
Професорів 16 осіб
Доцентів 27 осіб
Старших викладачів 17 осіб
Викладачів 5 осіб
Лаборантів 9 осіб

Науково-дослідну роботу в межах факультету здійснюють 6 кафедр:

  • кафедра біології, методології і методики навчання;
  • кафедра географії, екології і методики навчання;
  • кафедра документознавства та методики навчання;
  • кафедра політології;
  • кафедра публічного управління та адміністрування;
  • кафедра цифрових технологій навчання.

Кафедра біології, методології і методики навчання

Колективом кафедри біології, методології і методики навчання здійснюються науково-дослідні розвідки в межах теми: «Історія розвитку природознавства, стан сучасної флори й фауни України, шляхи удосконалення підготовки фахівців галузі «природничі науки», Номер реєстрації – 0112U004711.

Викладачі кафедри входять до складу редакційних колегій наукових збірників і журналів (видання «Професійна освіта: методологія, теорія та технології», Електронне наукове фахове видання – міжвідомчий тематичний збірник «Історія науки і біографістика» тощо), беруть участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій (Шапран Ю. П., Куйбіда В.В., Глоба О.Ф.), є офіційними опонентами на захистах дисертаційних досліджень. Науково-педагогічні працівники  являються членами журі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з  біології, науково-дослідних робіт МАН. Невід’ємною частиною є підготовка здобувачів вищої освіти до зазначених конкурсів дипломами 2 ступення  були нагородженні (Совальський Вадим, Латишова Катерина, Заболотня Наталія (Полтавський  НДПУ ім. В. Г. Короленка  2018 р., 2019 р., 2020 р. ), крім того Заболотня Наталія стала переможцем  та здобула 2 місце  у Всеукраїнському біологічному  форумі учнівської та студентської молоді «Дотик Природи 2020». Значна увага приділяється консультуванню та підготовки учнівської молоді до науково-дослідницької роботи МАН. Видається збірник студентських  наукових робіт, вже опубліковано  одинадцять  номерів.

На кафедрі біології, методології та методики навчання функціонує  науково-екологічний гурток,  керівником  є   кандидат біологічних наук, доцент  Олена Володимирівна Дзюбенко.

Викладачі кафедри являються розробниками госпдоговірної тематика «Біологічне забруднення агроекосистем Центральної України: еколого-валеологічний аспект (на прикладі ПП «Соснова»)» договір №1 від 30 червня 2020 року. Дослідження еколого-ценотичного різноманіття фітобіоти на дослідних ділянках, їх аналіз та узагальнення впливу на здоров’я людини.

Наукові здобутки викладачів кафедри висвітлюються в монографіях, навчальних посібниках, публікаціях у наукових журналах, фахових збірниках наукових праць категорії «Б», наукометричних базах Scopus та Web of Science збірниках матеріалів міжнародних наукових конференцій як в Україні, так і за її межами.

Кафедра географії, екології і методики навчання

Кафедру географії, екології та методики навчання з 1993 року до вересня 2020 року очолював кандидат педагогічних наук, професор, Б.О.Чернов. Нині кафедру очолює кандидат географічних наук, доцент Воловик Людмила Михайлівна.

До складу кафедри входять: 3 професори (Б.О.Чернов, А.П.Розсоха, О.М.Топузов), 7 кандидатів наук (Б.О.Чернов, А.П.Розсоха, Л.М.Воловик, К.В.Ковальська, В.А.Лоха, В.В.Мічуда, В.М.Носаченко), 2 доценти (Л.М.Воловик, К.В.Ковальська), 1 доктор педагогічних наук (О.М.Топузов), 3 кандидати педагогічних наук (Б.О.Чернов, А.П.Розсоха, В.М.Носаченко), 2 кандидати історичних наук, старші викладачі (В.А.Лоха, В.В.Мічуда), старший викладач (Р.І.Бондаренко).

Професорсько-викладацький колектив випускової кафедри впроваджує інноваційні методи навчання, спрямовані на індивідуалізацію навчального процесу, активізацію самостійної роботи студентів. Підготовка конкурентоспроможного випускника, професійного фахівця нової формації базується на принципі студентоцентризму, враховує індивідуальну освітню траєкторію, формує вміння самонавчатися, дозволяє інтегрувати отримані професійні компетентності у багатофункціональному швидкозмінному освітньо-інформаційному середовищі.

Колективом кафедри сформовано всі необхідні матеріали з дисциплін природничо-географічного циклу у спеціальні науково-методичні комплекси, які супроводжуються рекомендаціями для студентів. Кредитно-трансферна система викладання та особистісно орієнтоване навчання є засадами викладацької діяльності кафедри.

Упродовж 2015-2020 років науково-педагогічні працівники кафедри активно підвищують свій фаховий рівень, професори кафедри керують роботою аспірантів.

Члени кафедри є авторами монографій, навчальних посібників, навчальних і методичних підручників, працюють над ініціативними науково-дослідними темами: «Теоретико-методологічна сутність географії і дидактики географії у закладах вищої і загальної середньої освіти» (№ держреєстрації 0120U104948) та «Дидактичні особливості екологічного навчання географії в закладах вищої і середньої освіти» (№ держреєстрації 0120U104966).

У руслі цих тематик проводяться такі напрями наукових досліджень: формування професійних компетентностей майбутніх учителів географії у процесі фахової підготовки; теоретико-методичний супровід організації освітнього процесу з географії в закладах загальної середньої та вищої освіти; упровадження в освітній процес інноваційних форм та методів навчання географії; удосконалення навчально-науково-пошукової діяльності освітян різного рівня закладів освіти в екологічній галузі; формування екологічної свідомості та екологічної культури в учнів та студентів.

Члени кафедри є організаторами й учасниками міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, презентацій, дискусій, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з географії та Всеукраїнської студентської олімпіади з географії, вебінарів тощо.

Професорсько-викладацьким складом кафедри видається збірник наукових праць («Природничо-географічний вісник»).

Результати досліджень використовуються в навчально-науково-пошуковій діяльності освітян у різного рівня навчальних закладах, вченими, методистами в Україні та поза межами країни. Спрямованість досліджень членами кафедри відповідає сучасним державним і міжнародним науково-освітнім засадам і є конкретним внеском у підвищення рівня якісної національної освіти й гуманітарної науки.

Основні напрями діяльності кафедри – реалізація наукових проектів із вивчення теорії, методики та дидактики географії, співпраця з науковими, навчальними та культурними організаціями в галузі географії.

Кафедра співпрацює з Інститутом географії НАН України, Інститутом педагогіки НАПН України, Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» Національної академії наук України, Науковою Сільськогосподарською Бібліотекою Національної Академії Аграрних Наук України, Національним історико-етнографічним заповідником «Переяслав», зарубіжними партнерами Гомельським державним університетом імені Франциска Скорини (Білорусь), Міжнародною Академією безпеки життєдіяльності.

Викладачі кафедри є учасниками міжнародних наукових проєктів «Ecological Education for Belarus, Russia and Ukraine (EcoBRU)» (543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES) (2017), «European Project Culture (EuroPROC)» (586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) (2019), «Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments (MoPED)» (586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) (2019).

Кафедра документознавства та методики навчання

На кафедрі документознавства та методики навчання забезпечується виконання двох науково-дослідних ініціативних тем: «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи», реєстраційний номер 0120U104570, керівники: Зленко А.М., Ісайкіна О.Д. (термін реалізації – жовтень 2020 – жовтень 2025 рр.); «Динаміка словникового складу в українському масмедійному дискурсі», реєстраційний номер 0120U104098, керівник – Навальна М.І.(термін реалізації – жовтень 2020 – жовтень 2025 рр.).

У межах зазначених кафедральних тем здійснюється науково-методичний супровід аспірантів. Зокрема, на кафедрі документознавства та методики навчання дисертаційні дослідження виконують аспіранти за спеціальністю 035 – філологія (науковий керівник – проф. М.І. Навальна). Упродовж функціонування кафедри захищено три кандидатські дисертації. Наприкінці 2020 року спеціалізовані вчені ради прийняли до розгляду ще дві кандидатські та одну докторську дисертацію.

На кафедрі започатковано видання збірника наукових праць «Соціум. Документ. Комунікація» (свідоцтво про державну реєстрацію від 21.12.2015 р.; серія КВ №21860-11760Р). З 2017 р. збірник видається у двох серіях: Серія «Історичні науки» та серія «Філологічні науки» (перший зареєстрований як наукове видання з історичних наук категорії «Б» Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020). До кінця 2020 р. друком вийшло десять випусків. Тематичне наповнення збірника в серії «Історичні науки» формується за актуальними напрямами джерелознавства, архівознавства, музеєзнавства, бібліотечної справи, теорії та практики розвитку документознавства; у серії «Філологічні науки» – лінгвістичних засад документознавства, інформаційних технологій в науках документно-комунікаційного циклу, видавничої справи та редагування, соціокультурних вимірів суспільства та соціальних комунікацій. Матеріали збірника розкривають роль і значення документних потоків у сучасній соціогуманітаристиці.

Видається збірник наукових праць здобувачів «Актуальні питання документознавства», вже опубліковано п’ять номерів.

Викладачі кафедри входять до складу редакційних колегій наукових збірників і журналів університету та інших установ (видання «Соціум. Документ. Комунікація», «Українська мова», «Психолінгвістика», «Український нумізматичний щорічник» тощо), беруть участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій (Зленко А.М., Навальна М.І., Довжук І.В.), виступають офіційними опонентами на захистах дисертаційних досліджень, входять до складу оргкомітетів наукових конференцій, форумів, круглих столів, є членами журі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, а також готують студентів до участі у конкурсах. Зокрема, переможницями таких конкурсів стали студенти-документознавці: Віра Фесенко («Видавнича справа та редагування», Українська академія друкарства, м. Львів, 2016 р.); Ірина Яніцька, Оксана Панькевич («Соціальні комунікації», Маріупольський державний університет, м. Маріуполь, 2016 р., 2017 р.); Оксана Бабич (Всеукраїнський конкурс імені Тараса Шевченка (2018 р.), а також Катерина Аврамич (Всеукраїнська олімпіада з української мови за професійним спрямуванням, 2019 р.) та Іван Кудрін (Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, 2020 р.)

На кафедрі документознавства та методики навчання функціонує Наукова школа «Мова засобів масової інформації: динаміка, інновації, медіаосвіта», яку очолює доктор філологічних наук, професор Навальна Марина Іванівна.

Колективом кафедри проводиться ряд наукових заходів всеукраїнського та міжнародного рівня. Так, спільно з іншими навчальними закладами 25 травня 2017 р. проведено круглий стіл на тему «Українське суспільство в історичному вимірі: минуле та сучасність». З 2018 р. започатковано проведення Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції «Передові технології реалізації освітніх ініціатив» (5 лютого 2018 р., 5 лютого 2019 р., 5 лютого 2020 року), участь у якій беруть провідні вчені, фахівці в галузі освіти, педагоги та керівники освітніх організацій, викладачі ЗВО, співробітники наукових та науково-дослідних організацій, а також представники громадських організацій не лише України, а й країн Європи.

У зв’язку затвердження нового правопису зміни правопису 26-27 вересня 2019 року на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університеті мені Григорія Сковороди», за ініціативи кафедри, відбувся розширений пленум наукової координаційної ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності».

Кафедра документознавства та методики навчання з моменту створення займає лідируючі позиції в загальному рейтингу кафедр університету, щороку входячи до п’ятірки лідерів. Зокрема, за результатами річних наукових звітів у 2016, 2018, 2019 рр. колектив кафедри займав призові місця в загальному рейтингу кафедр та був відзначений Грамотами за досягнення в науковій, науково-педагогічній та інноваційній діяльності, значний внесок у розвиток наукового потенціалу університету.

За п’ять років науково-педагогічними працівниками кафедри видано 12 монографій, 28 підручників та посібників, 179 статей у фахових виданнях, 39 статей у зарубіжних виданнях, науковці кафедри взяли участь у 153 науково-практичних конференціях. У наукометричних базах Scopus та Web of Science науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано понад 10 статей.

Кафедра документознавства та методики навчання постійно двічі на семестр проводить семінари та круглі столи. Минулого року було проведено науково-практичні семінари: «Значення академічної доброчесності в сучасному освітньому науковому просторі» (08.05.2020 р); «Практика та новітні підходи до дистанційного навчання» (14.09.2020 р.), а також науково-методичний семінар для науково-педагогічних працівників кафедри «Практика та новітні підходи до дистанційного навчання» (14.09.2020 р.); науково-практичний семінар для студентів «Дистанційне навчання: сучасний погляд на переваги та проблеми» (30.09.2020); студентську наукову конференцію «Документно-інформаційні комунікації: сучасність та перспективи розвитку» (25.11.2020 р.).

Науково-педагогічні працівники отримали сертифікати про проходження курсів та тренінгів «Медіаграмотність: практичні навички», «Бізнес-англійська», «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», «Комунікаційна  політика держави на етапі формування громадського суспільства»  та ін.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у професійних об’єднаннях: Національній спілці краєзнавців України (Зленко А.М., Ісайкіна О.Д., Довжук І.В., Шимченко Л.А., Тимченко Р.В., Овсієнко А.С., Дрок П.В.),  Громадській організації «Всеукраїнська асоціація психолінгвістів» (Навальна М.І., заступник голови правління).

Студенти спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)» Тетяна Кисіль, Марина Твердохліб, Марина Євдоченко, Юлія Квінт, Вікторія Мисевра та ін. пройшли онлайн-курси на платформі PROMETHEUS за програмами: «Критичне мислення для освітян», «Як ефективно спланувати та провести діалог», «Медіаграмотність: практичні навички», «Наукова комунікація в цифрову епоху» та отримали сертифікати.

Кафедра політології

Кафедра політології розпочала свою діяльність у 2010 р. Завідуючим кафедри є Вакулич Володимир Михайлович (д.пол.н, професор). Професорсько-викладацький склад: 3 доктори та 8 кандидатів наук, а також 2 співробітники. Науково-дослідною темою кафедри є «Політична система України: сучасний стан і перспективи розвитку» (науковий керівник доктор політичних наук, професор Дем’яненко Б. Л.; 011U005216).

Колективом кафедри започатковано організацію та проведення щорічної Всеукраїнської конференції у розрізі суспільно-політичних трансформацій в сучасному світі. Так, 04-05 лютого 2016 р. було проведено Всеукраїнську інтернет-конференцію «Сучасні проблеми політичної системи України»; 18-19 травня 2017 р. – Міжнародна науково-практична конференція «Україна в сучасному європейському просторі в умовах зовнішньополітичних викликів»; 25-26 травня 2018 р. – Міжнародна науково-практична конференція: «Етнічні та етнополітичні виклики в умовах глобалізації»; 16-17 травня 2019 р. Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки, полікультурність, інтернаціоналізація: світовий досвід та перспективи для України»; 18-19 травня 2020 р. – Міжнародна науково-практична конференція «Етнічність. Націоналізм. Глобалізм».

Значних успіхів кафедра політології досягла у міжнародній діяльності. Зокрема, 21.08.2017 р. було підписано договір з Педагогічним університетом у Кракові та здійснено виконання дослідницького проекту (nr UMO-2016/23/D/HS5/00902) «Перші покоління свободи. Держава, патріотизм, демократія у свідомості молоді (студентів) у Польщі і в Україні – порівняльний аналіз». Проведено опитування 80 респондентів різних факультетів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» (анкета містить 86 запитань); 13-14 березня 2018 р. – укладення та реалізація міжнародної угоди між ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» і Академією Яна Длугоша в Ченстохові (Польща); 16-17 травня 2019 р. – укладено договір з наступними міжнародними установами: Європейська Асоціація Наук з Безпеки, Інститут політичних досліджень Польської академії наук та Стамбульський фонд науки та культури.

Кафедра долучилась до проведення історико-культурологічного форуму VІІ Всеукраїнський історико-культурологічний форум «Сікорські читання» (17 жовтня 2018 р.).

Проведено Круглий стіл Державотоворчі та націєтворчі процеси в Україні у вітчизняному науковому дискурсі січень 2018 р.

Викладачами кафедри здійснено підготовку студентів до участі у І-й Всеукраїнській науковій конференції науковців, молодих учених та студентів «Основні напрямки розвитку наукових досліджень молодих учених», м. Переяслав-Хмельницький (10-11 листопада 2016 р.); до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих та гуманітарних наук зі спеціальності «Політичні науки» (2016 р.); до участі ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Історичні науки» (16–17 березня 2017 р.); до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Політології» (27 березня 2018 р., ) м. Чернівці.

На базі кафедри політології з 2013 р. діє молодіжний клуб “Політичні студії”, учасники якого (викладачі кафедри, студенти та громадські діячі) у дискусійному полі розглядають суспільно значущі як України так і країн далекого і близького зарубіжжя.

Кафедра публічного управління та адміністрування

Кафедра публічного управління та адміністрування є наймолодшою в структурі факультету, утворена 2020 р. Завідуючою кафедри є Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна (доктор наук з державного управління, професор). Науково-педагогічний колектив кафедри складається з 5-ти докторів та 4-х кандидатів наук. Наукові розвідки структурного підрозділу факультету окреслені в межах кафедральної теми: «Теоретико-методологічні засади реформування системи державного управління в Україні».

Науково-педагогічний колектив кафедри разом із колегами кафедри політології здійснює організацію та проведення Міжнародної конференції «Сучасні проблеми політичної системи України».

З жовтня 2020 р. колективом кафедри започатковано нову Міжнародну конференцію «Реформування процесів публічного управління в сфері освіти та науки України у глобалізаційному та інформаційному суспільстві», завдяки якій відбувається наукова колаборація дослідників України із колегами як з далекого так і близького зарубіжжя.

Педагогічний колектив кафедри проводить курси підвищення кваліфікації для державних службовців, призначених на посади державної служби категорії «Б», а також науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Професіоналізм наукових співробітників кафедри реалізується на основі розміщення власних наукових розвідок до міжнародних наукових видань, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus та Web of Science).

Одним із напрямків діяльності факультету є формування наукових шкіл в галузі публічного управління на базі університету. Зокрема, Пархоменко-Куцевіл О.І. має 10 захищених докторів та кандидатів наук з державного управління, а також докторів філософії в галузі «публічного управління та адміністрування». Крім того, вона є членом спеціалізованої вченої ради по захисту докторів та кандидатів наук з державного управління.

За ініціативи викладачів кафедри та студентського колективу факультету було утворено дискусійний клуб «Еліта нації» під керівництвом Олександра Валерійовича Лади (доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат історичних наук). Головною метою якого є формування практичних навичок у студентів й закріплення теоретичних знань у практичній площині.

Важливим фактором постійного професійного розвитку членів кафедри є участь у міжнародному стажуванні на базі Вищої школи міжнародних відносин і соціальних комунікацій м. Хельм (Польща) з 20 січня по 28 лютого 2020.

Кафедра цифрових технологій навчання

Кафедра цифрових технологій навчання, як базовий структурний підрозділ університету, утворена у 2020 році. Завідувач кафедри кандидат педагогічних наук, професор Хомич Валерій Феодосійович.

На кафедрі проводяться програмно-цільові дослідження з проблем обґрунтування та розробки методичних систем формування цифрової компетентності майбутнього вчителя для підвищення ефективності його професійної підготовки. Тема загально-кафедральної проблеми «Методика формування цифрової компетентності педагога» (Керівник роботи: Хомич В.Ф. (Державний реєстраційний номер: 0120U105503)

Професорсько-викладацький склад кафедри систематично підвищує свій кваліфікаційний рівень шляхом стажування в провідних закладах вищої освіти України та країн Європейського союзу.

За результатами дослідження наукові здобутки викладачів кафедри висвітлюються в монографіях, навчальних посібниках, публікаціях у наукових журналах, фахових збірниках наукових праць, збірниках матеріалів всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій як в Україні, так і за її межами.

Перейти до вмісту